تعرفه خطوط اختصاصی

در پنل های تک اس ام اس خط های اختصاصی را هم با پیش شماره 1000 و هم 3000 می توانید تهیه کنید، در پیش شماره 1000، ده رقم سمت راست را می توانید خودتان انتخاب کنید و در پیش شماره 3000 شش رقم سمت راست را خودتان می توانید انتخاب نمایید. قیمت دقیق خطوط اختصاصی رند را مخابرات پس از استعلام تعیین می کند و بسته به رند یا غیر رند بودن شماره، متقاوت است. قیمت شماره های زیر برای شماره های غیر رند می باشد ، شماره غیر رند شماره ایست که عدد تکرار نداشته و سیر صعودی یا نزولی معنی داری نیز نداشته باشد .

 

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 1000 برای کاربران

 

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت خط تصادفی(غیر رند) (ریال ) قیمت خط انتخابی(رند) (ريال)
1 1000XXXXXXXXXX 14 139,000 290،000
2 10000XXXXXXXX 13 390,000 699،000
3 10000XXXXXXX 12 699,000 1،399،000
4 10000XXXXXX 11 1,399,000 2،699،000
5 1000XXXXXX 10 1،799,000 3،999،000
6 10000XXXX 9 2,499,000 4،999،000
7 1000XXXX 8 3,499,000 6،999،000

 

 

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 3000 برای کاربران

 

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت رند و غیر رند(ریال )
1 3000XXXXXXXXXX 14 159,000
2 3000XXXXXXXXX 12 899،000
3 3000XXXXXX 10 999،000

 

 

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 2000 برای کاربران

 

ردیف تعدادارقام
غیر سفارشی سفارشی
غیر رند نیمه رند رند
1 12 1,990,000 2,499,000 2,999,000 3,499,000
2 10 3,999,000 4,999,000 6,999,000 9,999,000
3 9 6,999,000 7,999,000 9,999,000 14,999,000
4 8 11,999,000 13,999,000 15,999,000 24,999,000

 

تعرفه خطوط اختصاصی با خطوط ثابت برای کاربران

 

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت
1 021XXXXXXXX 10 1,099,000
2 021XXXXX 7 5,499,000
3 021XXXX 6 6,599,000