شماره حساب و شماره کارت جهت پرداخت وجه بصورت آفلاین به شرح زیر می باشند:

     

  شماره کارت :                             6877 2290 2910 5022
 
  شماره حساب :                                   2-10812612-8000-302

  شماره شبا :                            02 6121 0812 8001 0302 0570 IR97                

  به نام : سجاد کاشانی


 

  شماره کارت :                             6067 5206 0610 6221
 
  شماره حساب :                                      4-1968657-800

  شماره شبا :                            04 6570 1968 8000 1208 0540 IR61               

  به نام : سجاد کاشانی


    

  شماره حساب :                                           4488367537

  شماره شبا :                            37 3675 4488 0000 0200 0120 IR67              

  به نام : سجاد کاشانی


***لطفاً پس از پرداخت به صفحه سفارش رفته و سپس به قسمت اعلام واریز وجه و در آنجا فرم خواسته شده را پر نمایید..